Beheer en onderhoud

De context waarin de bestaande woningvoorraad beheerd wordt is aanzienlijk veranderd de laatste jaren. Ook hier is sprake van aangescherpte financieringsmogelijkheden en gaat het er om waardeontwikkelingen te beheersen. Landelijke en Europese regelgeving, scheefgroei in woonlasten, een meer dynamische programmering als gevolg van vergrijzing en krimp etc. Of en zo ja wat een corporatie met haar woningbezit moet is nu meer dan ooit een investeringsvraagstuk geworden, rekening houdend met de marktvraag, beperkte middelen, regelgeving e.d.

Onderhoud aan woningbezit is feitelijk een logistiek vraagstuk. Beheersing van dat logistieke vraagstuk leidt tot kostenbesparingen, hoe beter de beheersing hoe groter de besparingen.

Beheer en onderhoud zijn daarbij niet uitsluitend gericht op instandhouding, maar hebben ook een relatie met verhuurbaarheid, functionaliteit en exploitatiekosten. VGG Adviseurs helpt corporaties hun beheer en onderhoud verder te structureren.

 

Prijzenboek onderhoud

Om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de beheersbaarheid van kosten voor onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande woningvoorraad heeft VGG Adviseurs met ABF Research een online prijzenboek voor woningcorporaties ontwikkeld. Dit prijzenboek is ondergebracht binnen Vestwal. Het is géén kant-en-klare prijslijst, maar is een zo volledig mogelijke beschrijving van gangbare onderhoudsactiviteiten met de bijbehorende, actuele prijzen en normen voor de uitvoering.

In het basis prijzenboek zijn de meest voorkomende onderhoudsactiviteiten in de vorm van ca. 3.000 recepten opgenomen, met de door VGG bepaalde gemiddelde kortingspercentages, uurlonen, opslagen e.d. Dit gehele prijzenboek kan gebruikt worden maar het prijzenboek kan ook vastgoedverhuurder specifiek gemaakt worden door aanpassing van de volgende onderdelen:

  • keuze merken
  • opslagen materialen
  • uurlonen
  • kortingspercentages

De keuzes die ten aanzien van merken en producten gemaakt worden zijn bepalend voor wat de aannemer de corporatie kan aanbieden c.q. waarop werkzaamheden afgerekend kunnen worden.

Het prijzenboek wordt door corporaties en andere vastgoedbeheerders gebruikt voor onder meer:

  • als instrument voor de financiële toetsing vooraf of een investering zich terugverdient
  • de contractvorming met aannemers waarbij het prijzenboek het contractstuk vormt met de daarin vastgestelde normen en prijzen
  • als interne kosten- en nacalculatie van de eigen onderhoudsafdeling(en)
  • als toetsingsinstrument voor de uitgevoerde werkzaamheden

Van alle 3,2 miljoen verhuurbare wooneenheden in Nederland wordt ca. 20-25% onderhouden middels het VGG-prijzenboek.

Voor meer informatie en een indruk van de inhoud van het prijzenboek: www.prijzenboek.nl

Opnamemodule

Met de opnamemodule kan o.a. via een tablet een directe koppeling tussen woningopnamen en het prijzenboek gelegd worden. Met deze OPMO (OPnameMOdule) kunnen vastgoedverhuurders, aannemers en verhuurmakelaars de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden opnemen en als opdrachtformulier per e-mail opsturen naar de gewenste ontvanger, voor de benodigde goedkeuring en facturatie.

Ook kan inzichtelijk gemaakt worden welke taken voor rekening huurder uitgevoerd moeten worden. door Aan het opnameformulier kan dan een handtekening van de huurder worden toegevoegd. Met de OPMO wordt, zowel aan opdrachtgevers- als aannemerszijde, de administratieve ‘rompslomp’ fors teruggebracht. Ook bestaat de mogelijkheid om foto’s van de te repareren onderdelen toe te voegen.