Beheer en onderhoud

De context waarin de bestaande woningvoorraad beheerd wordt is aanzienlijk veranderd de laatste jaren. Ook hier is sprake van aangescherpte financieringsmogelijkheden en gaat het er om waardeontwikkelingen te beheersen. Landelijke en Europese regelgeving, scheefgroei in woonlasten, een meer dynamische programmering als gevolg van vergrijzing en krimp etc. Of en zo ja wat een corporatie met haar woningbezit moet is nu meer dan ooit een investeringsvraagstuk geworden, rekening houdend met de marktvraag, beschikbare middelen, regelgeving e.d.

Beheer en (planmatig) onderhoud zijn daarbij niet uitsluitend gericht op instandhouding, maar hebben ook een relatie met verhuurbaarheid, functionaliteit en exploitatiekosten.