Diensten

De drive om onszelf continue te verbeteren, met creativiteit en ervaring

Ontwikkelingen brengen in een steeds hoger tempo een nieuwe werkelijkheid teweeg . Verandering is inmiddels een constante geworden. Tegenwoordig bepaalt ook niet het aanbod maar de vraag wat gebouwd of verbouwd moet worden.
Ontwikkelen en bouwen vindt plaats in een groot spanningsveld: investeerders hebben financiële armslag; bouwers zoeken naar een gezond evenwicht tussen productie, prijsontwikkelingen en risicobeheersing. Huizenkopers kunnen tegen een lage rente lenen maar woningprijzen zijn fors, het aanbod beperkt. Corporaties willen heel graag bouwen maar worstelen met investeringsmogelijkheden. Ambities qua architectuur en duurzaamheid worden hoger en hoger terwijl wet- en regelgeving strenger worden.
Kortom, binnen een complexe situatie moeten individuele belangen meer dan ooit een gezamenlijk doel dienen: maakbaar, haalbaar en afzetbaar.

Andere accenten…

Het houdt in dat niet alleen met een andere bril naar het eindproduct moet worden gekeken. Ook in de voorbereidings- en uitvoeringsfase moeten andere accenten gelegd worden:

  • De contractsituatie: opdrachtgevers hebben verantwoordelijkheden en risico’s steeds eerder naar de aannemer gelegd. Partijen zijn in een geheel nieuwe verhouding tot elkaar komen te staan, maar zeker niet altijd probleemloos.
  • De rekenkundige onderbouwingen: instrumenten waarmee kosten en opbrengsten worden bepaald moeten -in alle planstadia- de actuele marktsituatie raken om op de juiste wijze te kunnen sturen. Starten met ruime financiële bandbreedtes en deze gaandeweg aanscherpen is vragen om problemen;
  • Innovatie en efficiency: met een marktconform referentiekader en ruimte voor innovatie/efficiency moet oplossingsgericht handelen ieders verantwoordelijkheid zijn.

diensten

Pro-actief

VGG Adviseurs neemt het voortouw om nieuwe wegen in te slaan, passend bij de omstandigheden en opgaven van het moment. Waar nodig bundelen wij onze kennis met andere adviesbureaus, bijv. constructies, bouwfysica, installaties etc. Zo streven wij ernaar altijd en overal een optimaal advies te leveren. Binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden en met een acceptabele kosten/kwaliteitsverhouding, voor alle betrokkenen.

Interesse? Neem contact met ons op.