Diensten

Met de drive onszelf continue te verbeteren binnen het vakgebied zetten wij onze creativiteit en ervaring in bij uiteenlopende projecten.

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben een nieuwe werkelijkheid teweeg gebracht en waarin “verandering” een constante is geworden. Intussen bepaalt niet het aanbod maar de vraag wat gebouwd of verbouwd moet worden. In het spanningsveld tussen enerzijds de toenemende financiële armslag (initiatiefnemer) maar anderzijds beperktere financiële middelen (kopers, corporaties) zullen individuele belangen meer dan ooit een gezamenlijk doel moeten dienen.

Dit houdt in dat niet alleen met een andere bril naar het eindproduct wordt gekeken. Zowel in de voorbereidings- als uitvoeringsfase zullen andere accenten gelegd moeten worden. Deze accenten hebben betrekking op:

  • De contractsituatie: opdrachtgevers verleggen in een eerder stadium verantwoordelijkheden en risico’s naar de aannemer. Partijen komen in een geheel nieuwe verhouding tot elkaar te staan;
  • De rekenkundige onderbouwingen: instrumenten waarmee kosten, opbrengsten etc. worden bepaald moeten -in alle planstadia- de actuele marktsituatie raken om op de juiste wijze te kunnen sturen. Men kan het zich niet meer permitteren om te starten met ruime financiële bandbreedtes en deze gaandeweg aan te scherpen;
  • Innovatie en efficiency: met een marktconform referentiekader en ruimte voor innovatie en efficiency moet oplossingsgericht handelen ieders verantwoordelijkheid zijn.

diensten

VGG Adviseurs volgt niet alleen nauwlettend allerlei ontwikkelingen, maar neemt ook het voortouw om nieuwe wegen in te slaan, passend bij de omstandigheden en opgaven van die nieuwe werkelijkheid. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouwplannen, maar evenzeer voor het beheer en onderhoud van bestaand vastgoed.

Bij complexe projecten bundelen wij onze kennis met andere adviesbureaus op het gebied van constructies, bouwfysica, installaties etc. Op deze wijze streven wij ernaar een optimaal product te kunnen leveren binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden en met een voor alle partijen acceptabele kosten/kwaliteitsverhouding.